Hoppa till innehåll

Jämställdhetspolicy

Folkrörelsernas medieförening i Västerås jämställdhetspolicy

 1. FMiV är en ideell partipolitisk och religiöst obunden föreningssammanslutning av organisationer som verkar för vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i en icke-kommersiell lokal radiokanal. FMiV’s mål och uppgift är att i förening, under demokratiska former verka för och medverka till en medieutveckling i Västerås. Föreningens verksamhet skall drivas med en åsiktsmässig tolerans, stödja och stimulera mångkulturdialog och mångkulturmöten samt genom aktivt arbete för jämställdhet i verksamheten.

 2. Föreningens verksamhet regleras av en omfattande lagstiftning och regelverk. Radio och tv-lagen baseras på yttrandefrihetsgrundlagen som garanterar varje svensk medborgares rätt att ”offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor och lämna uppgifter i vilket ämne som helst”. Grunden för tillståndsgivningen för radio och tv är yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet.

 3. Sändningsverksamheten regleras också av etiska regler för press, TV och radio samt genom de avtal som slutits med upphovsrättsorganisationer. Det etiska regelverket syftar till att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet samt att främja ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.

 4. Viktiga lagar och regler som gäller för programverksamheten är (1.) Radio- och tv-lag (2010:696), (2.) Yttrandefrihetsgrundlagen, (3.) Regler för närradio samt (3.) Etiska regler för press, TV och radio.

 5. Föreningens verksamhet skall i alla delar drivas i enlighet med principer om allas lika värde oavsett, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, ålder, religion/ trosuppfattning, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen är grunden för föreningens jämställdhetspolicy. Policyn riktar sig till föreningens anställda, brukare och förtroendevalda.

  1. I föreningen ska alla ha möjligheter till utveckling av sina kunskaper och roller.

  2. Vid rekrytering skall föreningens strävan om jämn könsfördelning tas i beaktande.

  3. Rätt till anställning på lika villkor och samma utvecklingsmöjligheter i arbetet gäller oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, ålder, religion/ trosuppfattning, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.

  4. Föreningen skall arbeta för att utjämna och förhindra skillnader i lön och makt hos dem som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

  5. Föreningen skall motverka uppdelningen på traditionellt kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter eller förtroendeposter.

  6. Föreningen skall underlätta för så väl kvinnor som män att förena familjeliv, förvärvsarbete och förtroendeuppdrag.

  7. Föreningen skall arbeta för en jämnare fördelning av kvinnor och män på alla nivåer inom föreningen.

  8. Föreningen skall sprida information såväl ekonomisk som kunskapsmässigt perspektiv om föreningens jämställdhetspolicy vid olika sammankomster.

  9. Bryter någon individ eller sändande organisationer mot någon av i dokumentet beskrivna policyn och regler och lagar ska överträdelser skyndsamt hanteras av styrelsen och berörda aktörer. Vid uppsåtliga och allvarliga överträdelser skall ansvariga för överträdelsen förbjudas att sända radio. Vid uppsåtligt lagbrott skall brottet polisanmälas. Medlemsförening som inte följer principerna i detta dokument eller i övrigt skadar FMiV kan efter förslag av styrelsen uteslutas ur FMiV av ett representantskapsmöte.

 

 • I föreningen ska alla ha möjligheter till utveckling av sina kunskaper och roller.
 • Vid rekrytering skall föreningens strävan om jämn könsfördelning tas i beaktande.
 • Rätt till anställning på lika villkor och samma utvecklingsmöjligheter i arbetet gäller oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, ålder, religion/ trosuppfattning, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.
 • Föreningen skall arbeta för att utjämna och förhindra skillnader i lön och makt hos dem som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
 • Föreningen skall motverka uppdelningen på traditionellt kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter eller förtroendeposter.
 • Föreningen skall underlätta för så väl kvinnor som män att förena familjeliv, förvärvsarbete och förtroendeuppdrag.
 • Föreningen skall arbeta för en jämnare fördelning av kvinnor och män på alla nivåer inom föreningen.
 • Föreningen skall sprida information såväl ekonomisk som kunskapsmässigt perspektiv om föreningens jämställdhetspolicy vid olika sammankomster.
 • Bryter någon individ eller sändande organisationer mot någon av i dokumentet beskrivna policyn och regler och lagar ska överträdelser skyndsamt hanteras av styrelsen och berörda aktörer. Vid uppsåtliga och allvarliga överträdelser skall ansvariga för överträdelsen förbjudas att sända radio. Vid uppsåtligt lagbrott skall brottet polisanmälas. Medlemsförening som inte följer principerna i detta dokument eller i övrigt skadar FMiV kan efter förslag av styrelsen uteslutas ur FMiV av ett representantskapsmöte