Kommunfullmäktige torsdag kl 15.30 – 23.00

På torsdag är det dags för ett nytt kommunfullmäktige.

Vi börjar sändningen kl 15.30 och spelar musik fram till mötets början kl 16.00 och vi spelar även musik när våra politiker tar paus.

I korthet ser dagordningen ut såhär:

1 – Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering
2 – Information från kommunrevisorerna
3 – Information om aktuella detaljplaner 2019
4 – Anmälan av länsstyrelsens protokoll
5 – Anmälan av länsstyrelsens protokoll
6 – Val av ny ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Jerry Hagberg (SD)
7 – Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Göran Sjödahl (SD)
8 – Beslut – Årsstämma i Västerås Stadshus AB 2018
9 – Beslut – Delårsrapport 1 – per den 30 april 2019 för Västerås stad
10 – Beslut – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars 2019
11 – Beslut – Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 mars 2019
12 – Beslut – Utförande av överförmyndarverksamhet åt annan kommun
13 – Beslut – Framtida hantering av avloppsslam
14 – Beslut – Uppdrag om översyn av kommunala avgifter för nystartade företag
15 – Beslut – Svar på motion från (M) om att ge Västeråsaren möjlighet till ett friare uteliv
16 – Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om majoritetens 140-punktsprogram
17 – Interpellation från (M) till ordförande i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande om trygghet i anslutning till fritidsgårdar
18 – Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om Västerås extremt låga ranking som skolkommun
19 – Interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om behovet av styckebyggartomter i Västerås
20 – Interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om Södra Källtorp
21 – Interpellation från (KD) till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om SFI utbildning i Västerås kommun
22 – Nya interpellationer, frågor och motioner

Du kan läsa alla detaljerna i mötets handlingarna här: https://www.vasteras.se/namndhandlingssok.html. Klicka på det lilla blåa plustecknet till höger om ”Sammanträde 2019-06-13”. Då öppnas det en lista med alla handlingar i pdf-format.

Bilderna: Anders Teljebäck (S), Elisabeth Unell (M), Harri Åman (V), Samuel Stengård (KD)

Anders Teljebäck (S) Elisabeth Unell (M) Harri Åman (V) Samuel Stengård(KD)

Publicerad i Okategoriserade